+0 = 6 

ㄌㄠˋláu

  1. 熟練經驗豐富ㄌㄠˋㄌㄧㄢ˫láu‑liānㄧㄥㆠㄨㄣˊIng‑bûnㄐㄧㄣtsinㄌㄠˋláu英語

  1. ㄏㄨㆤHueˋㄍㄧㄥkingㄌㄠˋㄎㄧ˪láu‑‑khì‑‑ah!已經

  1. 時間ㄌㄠˋㆢㄧ˫ㄏㄜ˫láu‑jī‑hō

  1. 表示ㄌㄠˋˊˊLáu‑Ông‑‑êㄌㄧˋlíㆠㄧㄣˊˋㄗㄞ˪bîn‑á‑tsàiㄍㆰˋkámㆠㆤbehㄍㄚkahㆣㄨㄚˋguáㄎㄧ˪khìㄊㄧㄠ˪ㆠㄨˋthiàu‑bú?跳舞嗎?

+0 = 6 

ㄌㄠ˫lāu

  1. 年紀ㄌㄠ˫ㄌㄤˊlāu‑lâng

  2. 時間ㄌㄠ˫ㄐㄧㄥ˪ㄊㄠˊlāu‑tsìng‑thâu毛病

  1. 老人Iㄉㄧㄥˋtíngㄍㄜ˪kòㆣㄨㆤㆷ̇gue̍hㄌㄠ˫ㄎㄧ˪lāu‑‑khì‑‑ah

  1. 名詞尊稱ㄌㄠ˫ㄙㄨlāu‑su

熟練