+0 = 6 

ㆠㄚbah

  1. 動物骨骼組織ㄍㄨkutㄍㄚkahㆠㄚbah骨頭

  2. 可以食用ㄌㄧㄥˊㆣㄧㄥˋㄍㄨㆩlîng‑gíng‑kuannㆠㄚbah

  3. 以外ㄉㄜㆠㄚto‑bah

  4. 材料食品ㆠㄚㄙㆦbah‑sooㆠㄚㄍㄨㆩbah‑kuannㆠㄚㄨㄢˊbah‑uân

+0 = 6 

ㆢㄧㆦㆶ̇jio̍k
lio̍kㄌㄧㆦㆶ͘

  1. 身體ㄘㄨㆠㆤ˫tshut‑bēㆢㄧㆦㆶ̇ㄊㆤˋjio̍k‑thé出賣身體

  2. 相連ㄍㄨㆢㄧㆦㆶ̇kut‑jio̍kㄉㆲˊㄅㄠtông‑pau比喻血緣

  1. 食物任意通常ㆣㄨˊㆢㄧㆦㆶ̇gû‑jio̍kㄏㄧㆲㆠㄧㄣˊhiong‑bîn