+9 = 12 

ㄌㄚlak

 1. ㄉㄜㄉㄧㄥˋToh‑tíngˊㄇㄧㆷ̇ㄍㄧㆩ˫mi̍h‑kiānnㄌㄚㄌㄜㆷ̇ㄌㄞˊlak‑‑lo̍h‑lâi‑‑ah西

 2. 下降ㆠㄧˋㄍㆤ˪Bí‑kèㄉㆤtehㄌㄚlak米價

 3. 退步Iㄐㄧtsitㄅㄞˋpáiˊㄎㄜˋㄑㄧ˪khó‑tshìㄌㄚlakㄍㄨㄧˋㄋㄚ˫kuí‑nāㄇㄧㄚˊmiâ考試名次

 4. ㆣㄨㄚˋGuáˊㄐㆪˊtsînnㄌㄚlakㆠㄜˊㄎㄧ˪bô‑‑khì‑‑ah

+9 = 12 

ㄌㄠ˪làu

 1. ㄇㄧㆷ̇ㄍㄧㆩ˫Mi̍h‑kiānnㄌㄠ˪ㄍㄠㄎㄧ˪làu‑kau‑‑khì西

 1. Iˊㄎㆦ˪khòo穿ㄑㄧㄥ˫tshīngㄍㄚkahㄌㄠ˪ㄌㄠ˪làu‑làu穿

 1. ㄌㄧˋLíㄎㄧ˪khìㄍㄚ˫kāㄏㄨㆤ˪huèㄌㄠ˪ㄌㄜㆷ̇ㄌㄞˊlàu‑‑lo̍h‑lâi貨物

 2. 設計ㆣㄨㄚˋGuáㄒㄧㆫ˫siūnnㄅㄢ˫ㄏㄨㄚpān‑huatㄌㄠ˪làuiˊㄨㆤ˫uē辦法

 3. 耀語言能力Iㄉㄚㆶ̇ta̍kㄍㄞˋkáiㄍㄚkahㆣㄨㄚˋguáㄍㆲˋㄨㆤ˫kóng‑uēㄌㆲˋlóng˪àiㄌㄠ˪làuㄧㄥㆣㄧˋIng‑gí英語

 4. ㄌㄠ˪làuㄏㆲhongㄌㄠ˪làuㄗㄨㄧˋtsuí

 5. Iㄐㄧㄚㆷ̇tsia̍hㄆㆮˋpháinnㄅㄚㄉㆦˋpak‑tóoㄌㄠ˪làuㄍㄚkahㄐㄧㆦtsiokㄘㆰˋˊtshám‑‑ê

 6. 自己人馬協助通常Iㄏㆦ˫ㄌㄤˊhōo‑lângㄎㄧㄏㄨ˫khi‑hū˫ㄍㆰㆣㄨㄢ˫kam‑guānㄉㄜ˫tōㄉㆭˋㄎㄧ˪tńg‑khìㄌㄠ˪làuㄌㄤˊlângㄌㄞˊlâiㄅㄜ˪pòㄨㄢuan欺負甘心人馬報仇

+9 = 12 

ㄌㄜloh

 1. 時間表示前後月日ㄌㄜㄗㄜㆷ̇ㆢㄧㆵ̇loh‑tso̍h‑‑ji̍tㄌㄜ˫ㆢㄧㆵ̇loh‑āu‑‑ji̍t

+9 = 12 

ㄌㄜㆷ̇lo̍h

 1. ㄌㄜㆷ̇ㄙㄨㆩlo̍h‑suann下山

 2. 下降ㄌㄜㆷ̇ㄏㆦ˫lo̍h‑hōoㄌㄜㆷ̇ㄍㆤ˪lo̍h‑kè降價

 3. 加入ㄌㄜㆷ̇ㄅㄨㄧˊlo̍h‑puî

 4. 指南ㄌㄜㆷ̇ㄌㆰˊlo̍h‑lâm

 5. 進入深度狀況ㄌㄜㆷ̇ㆠㄧㄣˊlo̍h‑bîn

 6. ㄌㄜㆷ̇lo̍hㄑㄧㄨ˫ㄨㆤtshiū‑ue樹枝

 7. 時間工夫ㄌㄜㆷ̇lo̍hㄎㆦˋㄒㄧㆬkhóo‑sim苦心

 1. ㄅㄨㄚㆷ̇ㄌㄜㆷ̇ㄌㄞˊpua̍h‑‑lo̍h‑lâi

 1. ㄐㄧㄥˊtsîngㄌㄜㆷ̇lo̍h˫āuㄌㄜㆷ̇lo̍h

+9 = 12 

ㄌㆦㆶ̇lo̍k

 1. ㄌㆦㆶ̇ㄙㄨㄢˋlo̍k‑suánㄌㆦㆶ̇ㄫㆦˋlo̍k‑ngóo