+8 = 11 

ㄉㄧㄜㆷ̇tio̍h

  1. ˋㄋㆤán‑neㄉㄧㄜㆷ̇tio̍hㄉㄧㄜㆷ̇ㄌㄚtio̍h‑‑lah

  2. ㄉㄧㄜㆷ̇tio̍hㄌㄧˋlí

  3. ㄉㄧㄜㆷ̇ㄅㆥ˫tio̍h‑pēnnㄉㄧㄜㆷ̇ㄐㄧㆲˋtio̍h‑tsióng

  4. 必須ㄌㄧˋLíㄉㄧㄜㆷ̇tio̍hㄗㄞtsaiㄉㄜ˫ㄌㄧˋtō‑lí道理ㄉㄧㄜㆷ̇Tio̍hㄌㄞˊㄋㆤlâi‑‑neh!

  1. 動詞表示動作結果ㄒㄧㆫ˫ㄉㄧㄜㆷ̇siūnn‑tio̍hㄌㄧˋlíㄆㄚphah˫ㄉㄧㄜㆷ̇tio̍h

  2. 動詞形容動作狀態描述ㄒㄧㆫ˫ㄉㄧㄜㆷ̇Siūnn‑tio̍hㄐㄧㄣtsinㄨㄢ˪ㄊㄢ˪uàn‑thàn起來怨恨

+8 = 11 

ㄉㄜㆷ̇to̍h

  1. ㄗㄠ˪ㄎㄚTsàu‑khaㄉㄜㆷ̇ㄏㄨㆤˋto̍h‑hué‑‑ah廚房著火

  2. ㄉㄧㄢ˫ㄏㄨㆤˋTiān‑huéㄉㄜㆷ̇to̍h‑‑ah

點燈