+7 = 12 

ㄅㆦˋpóo

  1. 事物ㄅㆦˋpóoㄘㄨㄧ˪ㄎㄧˋtshuì‑khí

  2. 補充欠缺ㄅㆦˋpóoㄏㄨㆤ˪huè

  3. 營養身體ㄅㆦˋpóoㄒㄧㄣㄊㆤˋsin‑thé

  4. 補償ㄐㄧㆲtsiongㄍㆲkongㄅㆦˋpóoㄗㄨㆤ˫tsuē