+4 = 11 

ㄒㆪ˫sīnn

  1. 食物ㄒㆪ˫sīnnㄍㄧㆰˊㄘㄞ˪kiâm‑tshài芥菜

  1. 形容傷口部位藥物刺激ㄎㄤㄘㄨㄧ˪Khang‑tshuìㆠㄨㄚㄉㄧㄜㆷ̇buah‑tio̍hㄧㄜㆷ̇ㄗㄨㄧˋio̍h‑tsuí˫ㄒㆪ˫sīnn傷口時候