+0 = 7 

ㄒㄧㄢsian

  1. 計算單位通常(tsi̍t sian)​。Iㄍㄢㄋㄚkan‑naㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄒㄧㄢsianㄌㄤˊlângㄋㄧㄚ˫ㄋㄧㄚ˫niā‑niāㆠㄜˊbôㄉㄧㆲˊtiôngㄅㄨㆩ˪puànnㄏㄤ˫hāng

  2. 計算神像單位ㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄒㄧㄢsianㄒㄧㄣˊㆠㄧㄥˊsîn‑bîng神像

  3. 計算單位ㄙㆩsannㄒㄧㄢsianˋang‑á

  4. 計算單位ㄙㆩsannㄒㄧㄢsianㄋㄧㄨˊˋniû‑á

+0 = 7 

ㄒㄧㄣsin

  1. ㄒㄧㄣㄎㄨsin‑khu身體

  2. 自己ㄅㄨㄣˋㄒㄧㄣpún‑sinㄑㄧㄣㄒㄧㄣtshin‑sin親自

  3. 物體中心主要ㄑㄧㄚㄒㄧㄣtshia‑sin

  4. I˫ㄒㄧㄣū‑sin‑‑ah

  5. 來歷ㄘㄨㄒㄧㄣtshut‑sin來歷

懷孕