+11 = 18 

ㄗㄨㄢˋtsuán

  1. 改變方向ㄗㄨㄢˋㄍㄧㄨ˫tsuán‑kiū儀式轉向門口準備

  2. 變換變成ㄊㆪㄎㄧ˪Thinn‑khìㄗㄨㄢˋtsuánㄌㄧㄥˋlíng‑‑ah天氣

+11 = 18 

ㄗㄨㄢ˫tsuān

  1. 工具ㄗㄨㄢ˫Tsuānㄗㄨㄧˋㄉㄜ˫ㄊㄠˊtsuí‑tō‑thâu水龍

+11 = 18 

ㄉㆭˋtńg

  1. 改變方向ㄉㆭˋtńgㄌㆰˊㄏㆲlâm‑hong

  2. 變換變成見笑轉受氣。變成

  3. ㄌㄧˋLíㄉㄤㄒㄧˊtang‑sîㆠㆤbehㄉㆭˋㄎㄧ˪tńg‑‑khì?什麼時候

  4. ㄌㄧㄢˋˋLián‑áㄉㆤtehㄉㆭˋtńg

  5. 金錢事物調度ㄉㄞ˫ㄐㄧ˪Tāi‑tsìㄉㆭˋtńgㆠㆤ˫bēㄏㄜˋㄙㆤ˪hó‑sè調度ㄉㆭˋㄐㆪˊtńg‑tsînn周轉金錢