+9 = 16 

ㄅㄢ˫pān

  1. 處理ㄐㄧTsitㄍㄧㆩ˫kiānnㄉㄞ˫ㄐㄧ˪tāi‑tsìㄒㄧ˫sīiㄉㆤtehㄅㄢ˫ˊpān‑‑ê處理

  2. ㄅㄢ˫ㄍㆤ˪ㄗㆭpān‑kè‑tsng嫁粧ㄅㄢ˫ㄏㄨㆤ˪pān‑huè採購物品

  3. 準備ㄅㄢ˫ㄘㄞ˪pān‑tshài準備餐點ㄅㄢ˫ㄉㄜpān‑toh準備

  4. 經營ㄅㄢ˫pānㄏㄚㆶ̇ㄏㄠ˫ha̍k‑hāu