+7 = 10 

ㄊㄠ˪thàu

  1. 到底ㄐㄧTsitㄉㄧㄠˊtiâuㄌㆦ˫lōoㄊㄠ˪thàuㄑㄧㄚㄊㄠˊtshia‑thâu火車站

  2. 混合ㄊㄠ˪ㄉㄧㄜㆷ̇Thàu‑tio̍hㄅㄚㆵ̇ㄎㄨㄢˋpa̍t‑khuánㄐㄧㄥˋtsíng品種ㄊㄠ˪thàuㄒㄧㄜㄗㄨㄧˋsio‑tsuí

  1. 澈底充分ㄉㆪ粿ㄍㄨㆤˋTinn‑kuéㄘㄨㆤtshueㆠㄜˊbôㄊㄠ˪thàuㄍㄧㆩˊㄊㄠ˪ㄊㄠ˪kiânn‑thàu‑thàu

  1. 完結ㄐㄧTsitㄘㄨtshutㄏㄧ˪hìㄗㄜ˪tsòㄊㄠ˪thàu‑‑ah

  1. 完整整個ㄊㄠ˪ㄋㄧˊthàu‑nîㄊㄠ˪ㄒㄧ˪ㄌㄤˊthàu‑sì‑lâng

  1. ㄊㄠ˪ㄏㆲthàu‑hong

  1. 形容風勢ㄏㆲhongㄐㄧㄣtsinㄊㄠ˪thàu風勢

  1. ㄊㄠ˪ㄏㆦ˫Thàu‑hōoㄎㄧ˪khìㄗㄜㄘㄢˊtsoh‑tshânㄊㄠ˪ㄉㄧㆲㄉㄠ˪thàu‑tiong‑tàu