+7 = 10 

ㄊㄤthang

  1. 可以ㄗㆤTseㄊㄤthangㄐㄧㄚㆷ̇ㆠㄜˊtsia̍h‑‑bô?西可以吃嗎?

  2. 可以ㆣㄨㄚˋGuáㄍㄧㄣˋkínㄌㄞˊlâiㄅㄜ˪ㄍㄜ˪pò‑kòㄐㄧtsitㄍㄧㆩ˫kiānnㄏㄜˋhóㄒㄧㄠㄒㄧsiau‑sitㄊㄤthangㄏㆦ˫hōoㄉㄚㆶ̇ㄍㆤta̍k‑keㄏㄨㆩㄏㄧˋㄐㄧㆵ̇˫huann‑hí‑‑tsi̍t‑ē趕緊報告消息大家一下

  3. 應該應當ㄊㆪThinn˪àm‑‑ahㄊㄤㄏㄜˋthang‑hóㄌㄞˊlâiㄉㆭˋtńg‑‑ah應該

毋通
+7 = 10 

ㄊㆲthong

  1. 交會往來ㄊㆲㄆㄨㆤthong‑phue通信ㄊㆲㄑㄧㄚthong‑tshia

  2. 使ㄊㆲthongㄗㄨㄧˋㄍㄠˋtsuí‑kau‑á水溝

  1. 所有全部ㄊㆲthongㄌㄤˊlângㄗㄞtsai所有

  1. 理解ㄒㄧㆫ˫siūnn˫ㄊㆲthongㄒㄧㆫ˫siūnnㆠㆤ˫bēㄊㆲthong

  2. ㄌㄧˋLíㄍㆲˋkóngㄉㄞˊㆣㄧˋTâi‑gíㄇㄚ˫mā˫ㄊㆲthong可以溝通

  1. 計算電訊消息單位ㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄊㆲthongㄉㄧㄢ˫ㄨㆤ˫tiān‑uē