+11 = 13 

ㆣㄜˊgô

  1. ㆣㄜˊgôㄐㄧㄜㆷ̇ㆠㄜ˫tsio̍h‑bō石磨ㄍㄢㄌㆦㆶ̇kan‑lo̍kㄉㆤtehㆣㄜˊgô

  2. ㄒㄧ˪ㄍㆤ˪sì‑kèㆣㄜˊgôㆣㄜˊㆣㄜˊㄌㄧㄢ˪gô‑gô‑liàn