+4 = 6 

ㆣㄨㄢˋguán

  1. 們。第一代名詞(lán)​包括聽話(guán)​包括聽話ㆣㄨㄢˋGuánㆠㆤbehㄗㄠˋtsáu‑‑ahㄌㄧˋㄌㆤlí‑‑leh?

  2. 第一代名詞女性自稱gúnguán。ㆣㄨㄢˋGuánㆠㆤbehㄌㄞˊㄎㄧ˪lâi‑khìㄐㄧㄚㆷ̇tsia̍hㄅㆭ˫pn̄g‑‑ah!

  3. 第一所有ㆣㄨㄢˋguánㄇㄚˋㄇㄚmá‑mah媽媽

我們