+6 = 8 

˫ān

  1. 請求延長ㄑㄧㆩˋTshiánnㄍㄜkohㄏㆦ˫hōoㆣㄨㄚˋguá˫ㄍㄨㄧˋㆢㄧㆵ̇ˋān‑‑kuí‑ji̍t‑á

+6 = 8 

ㄏㄢ˫hān

  1. 限制超越ㄏㄧHitˊㄇㄧㆷ̇ㄍㄧㆩ˫mi̍h‑kiānnㄏㄢ˫hānㄌㄧˋlíㆠㄧㄣˊˋㄗㄞ˪bîn‑á‑tsàiㄉㄧㆲㄉㄠ˪tiong‑tàuˋㄐㄧㄥˊí‑tsîngㄏㆦ˫ㆣㄨㄚˋhōo‑‑guá西以前

  1. 數量約束ㄧㄨˋㄏㄢ˫iú‑hān