+2 = 11 

ㄉㄧㄥˋtíng

  1. ㄉㄧㄥˋㄅㄞˋtíng‑páiㄉㄧㄥˋㄅㄨㆤ˪tíng‑puè長輩

  1. 物品ㄊㆪㄉㄧㄥˋthinn‑tíngㄉㄜㄉㄧㄥˋtoh‑tíng

  1. 頂替ㆣㄨㄚˋGuáㄉㄧㄥˋtíngiˊㄎㄨㆤkhueh

  1. 計算單位ㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄉㄧㄥˋtíngㆠㄜ˫ˋbō‑á