+3 = 17 

ㄍㆧˊkônn

  1. 使用常常直接Iㄎㄨㄣ˪khùn˫ㄍㆧˊkônnㄍㄚkahiㄎㄨㄣ˪khùnㄐㄧㆦtsiokㄘㄚˋˊtshá‑‑ê

+3 = 17 

ㄏㄨㆩˊhuânn

  1. 發出大的ㄏㄨㆩˊHuânnㄌㄤˊlângㆠㄜˊbôㄗㄞˊtsâiㄏㄨㆩˊhuânnㄉㄧtiㆠㄜˊbôㄊㄞˊthâi錢財用來

打呼