+0 = 14 

ㄗㆤˊtsê
tsuêㄗㄨㆤˊ

  1. 西排列秩序ㄌㄧˋLíㄍㄚ˫kāˋˋí‑áㄅㄞˊpâiㄎㄚkhahㄗㆤˊㄌㆤtsê‑‑leh整齊

  2. 完備周全ㄗㆤˊㄗㄨㄢˊtsê‑tsuân

+0 = 14 

ㄐㄧㄠˊtsiâu

  1. 平均一致ㄐㄧㄠˊㄨㄣˊtsiâu‑ûn

  1. 全部ㄌㄤˊLângㄌㆲˋlóngㄐㄧㄠˊtsiâuㄍㄠ˪kàu‑‑ah全部