ne11
ne53
ne33
ne53
ne11
  1. 疑問𠊎

  2. 𠊎正毋會機會欺負
    如果機會欺負

ni11
ni55
ni113
ni55
ni53
ni11
  1. 呢絨」。


no31
no24
ne31
no53
no31
  1. 疑問天光日無閒

  2. 𠊎正毋會借錢
    如果