gab2
gab5
gab21
gab2
hiab43
gab2
  1. 調

  2. 商量

kab2
kab5
kab21
kab2
gab24
kab2
  1. 商量談論