ㄉㄠdāoㄌㄧㄤˇliǎngㄉㄨㄢˋduàn

  1. 一刀西遊記·》:萬事皆休不從一刀兩斷!」一刀兩段」。

  2. 比喻斷絕關係朱子語類··論語·》:可見克己根源一刀兩斷便不復。」喻世明言··御史金釵》:窮鬼自知無力必然情願退親就要休書卻不一刀兩斷?」一刀 」。藕斷絲連 3.拖泥帶水

  3. 形容行事乾脆爽快歧路·一回》:一個男人心裡做事便一刀兩斷出來。」野叟曝言·第一》:先生真是快人也是一刀兩斷。』」一刀兩段」。

lit. two segments with a single cut (idiom)​, fig. to make a clean break (idiom)​
rupture nette, rompre d'un seul coup, résolution ferme de rompre une relation
endgültig mit jemandem brechen