ㄔㄤˋchàngㄏㄜˋ

  1. 表示感情融合志趣相投詩文酬答詩經··蘀兮》:伯兮。」

  2. 比喻互相幫腔附和海上花列傳·》:光景一陣心酸那裡往後放聲大慟一唱一和。」

to echo one another (idiom)​
(expr. idiom.)​ faire écho à l'autre