ㄋㄧㄢˊniánㄅㄢˋbànㄗㄞˇzǎi

  1. 喻世明言··八老》:娘子不須掛懷夫妻恩情不淺也是萬不得已一年半載便得相逢。」紅樓夢·》:如今見人一年半載天天不是常法。」

about a year
un an ou deux, environ une année