ㄊㄨㄥˇtǒng

  1. 全國一個政府統治不分中國一統」。

  2. 一齊老殘遊記·第一》:一統算帳。」

  3. 一座·伍員吹簫·》:以後一統。」·時中端正·眾生·尾聲〉:一統碑碣字數德政因由。」

  4. 古代五百一統·王充論衡·》:五百一統。」

to unify, unified
unifier, unifié
vereinheitlichen (V)​