ㄓㄣˋzhèn

  1. 一時間連續動作情形儒林外史·第一》:一陣出來竟是細絲紋銀。」紅樓夢·》:一陣涼風過了刷刷落下一陣。」

a burst, a fit, a peal, a spell (period of time)​
bouffée, souffle
plötzlich und heftig auftretende Erscheinung (S)​, ein Schwall