ㄑㄧㄇㄧㄠˋmiào

  1. 天子太祖總稱帝王祖先禮記·王制》:天子七廟。」三國演義·一一九》:司馬炎追諡司馬懿伯父司馬司馬昭七廟祖宗。」

  2. 王朝文選·賈誼·》:一夫作難七廟死人天下