ㄓㄤˋzhàngㄖㄣˊrén

  1. 長老老成論語·微子》:子路從而丈人。」

  2. 稱謂祖父北齊·顏之推顏氏家訓·》:丈人長老今世祖考丈人。」

ㄓㄤˋzhàngㄖㄣ˙ren

  1. 稱謂妻子父親拍案驚奇·》:丈人丈母認了不必父母當堂認了如何說話。」儒林外史·》:丈人跟前恐怕又要。」

wife's father (father-in-law)​, old man
père de l'épouse, beau-père, vieillard
Schwiegervater, Vater der Ehefrau (S)​