ㄙㄢsānㄉㄞˋdài

  1. 三朝禮記·表記》:三代明王天地神明。」·陳繼儒公子》:無非三代最近銅器。」」。

  2. 三代同堂」。·王維李陵〉:漢家將軍三代將門。」輩子」。

  3. 曾祖祖父總稱

three generations of a family, the three earliest dynasties (Xia, Shang and Zhou)​
troisème génération