ㄕㄤˋshàngㄐㄧㄥjīng

  1. 京師首都陳書··廢帝本紀》:蕞爾使上京行臺凶黨。」文選·曹植·》:發跡足下上京。」

  2. 中國後漢書··東夷·》:有餘於是東夷上京。」文選·潘岳·陸機》:況乃海隅上京。」

  3. ➊ ​ 渤海肅慎故地上京」。松江省東南➋ ​ 上京即今熱河省巴林東北波羅➌ ​ 上京即今松江省

  4. 京城上京趕考」。