ㄒㄧㄚˋxiàㄅㄧˇ

  1. 落筆書畫漢書··》:房下言語妙天下。」文選·陳琳·》:摛藻下筆。」

to put pen to paper
se mettre à écrire ou à peindre
(English: to put pen to paper)​ (V)​