ㄒㄧㄚˋxiàㄓㄠˋzhào

  1. 古代帝王發布詔令·李邕〉:天門下詔筆陣。」五代史平話··》:節度使節度使耀節度使下詔親征。」

to hand down an imperial edict
transmettre un édit impérial