ㄒㄧㄚˋxiàㄊㄡˊtóu

  1. 低頭·劉克莊不是祠官青山下頭。」

ㄒㄧㄚˋxiàㄊㄡ˙tou

  1. 下面下邊·處士海濤下頭 。」朱子語類輯略··為學工夫》:他說下頭一落索。」上面上頭

  2. 下屬僕人您老下頭怠慢原諒。」

unten (V)​