ㄅㄨˋㄓㄨㄥzhōng

  1. 不忠不忠文選·司馬相如·巴蜀》:因數不忠死亡三老孝悌教誨。」三國演義·》:祿不忠不義。」

Seitensprung (S)​, Treulosigkeit (S)​, Unredlichkeit (S)​, illoyal (Adj)​, verräterisch (Adj)​