ㄅㄨˋㄎㄣˇkěn

  1. 不願意紅樓夢·》:只怕不肯我們死活。」老殘遊記·》:隨便差人便輕慢意思一定不肯出來那就。」不願願意

refuser (de)​
dagegen sein, nicht bereit (sein)​