ˋshìㄉㄞˋdài

  1. 朝代年代漢書··外戚恩澤》:世代。」文選·謝惠連·》:不存世代不可得。」

  2. 累世累代·劉知幾史通··世家》:世家豈不開國世代?」醒世恆言·三八·道人獨步雲門》:富翁世代染坊。」

for many generations, generation, era, age
génération
Generation (S)​