ㄔㄨㄢˋchuànㄊㄨㄥtōng

  1. 彼此溝通聯結文明小史·》:上頭銀子匠人串通銀子這個學堂其餘一齊腰包。」勾通勾結勾串串同

to collude, to collaborate, to gang up
être de mèche avec qqn