ㄆㄧㄥpīngㄆㄤpāngㄑㄧㄡˊqiú

  1. 桌球別名參見桌球

  2. 乒乓球比賽使用圓形直徑八公公克賽璐珞類似塑料製成白色黃色光澤

table tennis, ping-pong, table tennis ball
tennis de table, ping-pong
Tischtennis (S)​, Tischtennisball (S)​