ˋèrㄌㄨˋ

  1. 陸機陸雲兄弟晉書··陸雲》:齊名文章不及持論過之二陸』。」

  2. 南宋陸九齡陸九淵兄弟宋史··儒林·陸九齡》:九淵相為師友和而不同學者二陸』。」