+2 = 4 

ㄐㄧㄥˇjǐng

  1. 汲水挖掘」、」。孟子·公孫丑》:今人乍見孺子。」

  2. 坑洞」、」。

  3. 人口聚居地方」。史記·七七·公子》:鼓刀公子。」·陳子昂冬衣〉:三軍。」

  4. 家鄉」、離鄉背」。

  5. 參見井田

  6. 易經六十四卦(☴)​(☵)​表示君子終始

  1. 整齊樣子井井有條」。

Jing, one of the 28 constellations of Chinese astronomy, surname Jing, a well
puits, rangé régulièrement, (nom de famille)​
Brunnen (S)​, warnen (V)​, wohl (Adj)​