ㄧㄚˋㄕㄥˋshèng

  1. 孟子尊稱孟子亞聖國公」。明世封爵亞聖」,其次孔子

  2. 東漢美稱書法草書草聖」,亞聖」。

  3. 東漢張機敬稱張機精通醫術傷寒論金匱玉函要略》,以來中亞

Second Sage, traditional title of Mencius 孟子[Meng4 zi3] in Confucian studies