+2 = 4 

ㄎㄤˋkàng

  1. 」。莊子·人間》:。」·玄英·。」

  2. 高傲不卑不」。

  3. 強硬管子·輕重》:天子幼弱諸侯。」

  1. 過甚易經··上九》:亢龍有悔。」·孔穎達·正義上九亢陽。」

  1. 星座星宿東方蒼龍宿宿組成

+2 = 4 

ㄍㄤgāng

  1. 脖子咽喉說文解字·》:。」漢書·三二·》:。」·顏師古·。」

surname Kang, Kang, one of the 28 constellations, high, overbearing, excessive
excité, stimulé
anmaßend, hochmütig, stolz , Kang (Eig, Fam)​