ㄖㄣˊrénzhīㄐㄧㄤjiāngˇㄑㄧˊㄧㄢˊyánㄧㄝˇㄕㄢˋshàn

  1. 諺語)​死亡往往有意價值論語·泰伯》:曾子曾子鳥之將死,其鳴也哀人之將死,其言也善。』」史記·一二·滑稽·褚少孫東方》:東方?』無幾病死鳥之將死,其鳴也哀人之將死,其言也善。』。」

words of a man on his deathbed always come from the heart (proverb)​