ㄖㄣˊrénzhīㄔㄤˊchángㄑㄧㄥˊqíng

  1. 一般情況下人感情表現南朝·江淹詩序〉:貴遠賤近人之常情重耳。」拍案驚奇·》:既得隴,復望蜀人之常情滋味如何還好?」人情之常」。

human nature (idiom)​, a behavior that is only natural
(expr. idiom.)​ des sentiments communs à tout le monde