ㄖㄣˊrénㄕㄣshēn

  1. 植物五加人參多年宿根草本主根肥大形狀人參」。掌狀複葉果實圓形入藥滋補作用我國東北韓國著名產地種類繁多野生品種珍貴血參」。人參」,自古補血強壯興奮中樞興奮利尿鎮靜驅風功效」、玉精」。

ginseng
ginseng
Ginseng [ lat. Panax ginseng ] (S, Med)​