ㄖㄣˊrénㄒㄧㄥˋxìng

  1. 人類具有其他動物本性孟子·告子》:人性之無不善之無東西。」人道獸性

ㄖㄣˊrénㄒㄧㄥ˙xing

  1. 人類通常情感理性西遊記·第一》:那是不識人性幾個毛賊翦徑我將打死就緒叨叨若干不是。」

human nature, humanity, human, the totality of human attributes
humanité
die menschliche Natur (Philos)​, menschlich (Adj)​