ㄖㄣˊrénㄕㄥshēng

  1. 一生在世·白居易元微之〉:人生幾何如此。」拍案驚奇·》:道著人生功名富貴天數不如一個見前快活。」

life (one's time on earth)​
existence (humaine)​
das menschliche Leben (S)​