ㄐㄧㄣjīnㄕㄥshēng

  1. 現在一生一輩子三國演義·》:今生不能相期來世。」紅樓夢·》:再不情願頭當姑子長齋念佛今生。」此生來世

this life
la vie ou l'existence de qqn
dieses Leben, in diesem Leben