ㄒㄧㄢxiānㄖㄣˊrén

  1. 神話傳說長生不死並且各種神通史記·二八·封禪》:仙人可見往常不見。」·張君房雲笈七籤··》:長生不死萬歲仙人。」」。神仙凡人

Daoist immortal, celestial being
Immortel taoïste, être céleste
Unsterblicher