ㄖㄣˋrènㄇㄧㄥˋmìng

  1. 任用官吏總統任命行政院院長。」任用委任免職免除解任撤職受命

  2. 聽任命運支配·摯虞〉:任命自得。」

to appoint, (job)​ appointment
nommer, désigner
Ernennung (S)​, ernennen (V)​