ㄅㄛˊˊㄕㄨˊshúㄑㄧˊ

  1. 孤竹君個兒伯夷叔齊相傳遺命叔齊繼承人叔齊讓位伯夷伯夷不受叔齊不願登位先後周武王叩馬諫阻首陽山采薇餓死史記··伯夷》。論語·公冶長》:伯夷叔齊不念舊惡。」