ㄕㄣshēnㄔㄤˊcháng

  1. 拉長伸長一點。」屈折縮短

to stretch, to extend
étirer, étendre
Dehnung, Ausdehnen, Elongation (S)​